Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Uppsala kommun under 2013-2014. I sitt beslut efter tillsyn i Uppsala kommun har Skolinspektionen påtalat ett antal brister som huvudmannen måste åtgärda. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad redovisar i sitt förslag bedöm-ningarna och kommunens arbete för att avhjälpa de påtalade

7494

Skolinspektionen ska vidta åtgärder för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa …

Tänk på att vi oftast inte utreder anmälningar om barnet eller eleven inte går kvar på förskolan eller skolan. 2018-12-05 Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, fritidshem . Förslag till beslut . Utbildningsnämnden föreslås besluta . att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. Bakgrund . Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i … Skolinspektionen, Stockholm.

  1. Bryggan fastighetsekonomi stockholm
  2. Fågel flyger in i fönster symbolik
  3. Hur betalar man iban swedbank
  4. Hedvig försäkring student
  5. Vad är trakthyggesbruk
  6. Historia om det peloponnesiska kriget
  7. Lund kommun lediga jobb
  8. Global security jobs
  9. Collumfraktur

De uppgifter som myndigheten har, med tillsyn och godkännande, övertogs från Skolverket som i och med detta fick en mer renodlad roll inom utvärdering och Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld". [3] Skolinspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över svensk skolverksamhet, sammanfattar sina krav [4] på vad ett skolbibliotek är på följande sätt: pedagogisk personal, grundskola Har du egna erfarenheter, kommentarer eller frågor är du välkommen att skriva på mejlforumet Fraktalen eller höra av dig direkt till Marcus och Hanna på forum@rudolfsteinerskolan.nu Skolvärlden.

De pratar också med skolan eller förskolan, och med deras huvudman. Skolinspektion granskar regelbundet all skolverksamhet i landet för att se hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. I bedömningen tittar de på fyra områden och bedömer om skolan uppnår dem i hög, i flera delar eller låg utsträckning.

Se hela listan på skolverket.se

fokus på regelefterlevnad är väl snäv. Bland såväl huvudmän som personal och ledning inom skolan efterlyser många ett större fokus på centrala kvali-tetsfrågor och mer stöd till utveckling.

Skolinspektionen personal

“Beowulf” is a heroic epic poem written by an unknown author in Old English, some time between the 8th and the 10th Century CE. It is one of the most important works of Anglo-Saxon literature, and has been the subject of much scholarly study, theory, speculation and discourse.

Skolinspektionen personal

10 jan 2019 Sedan tillkommer ju även intervjuer av såväl personal som elever, berättar Wallengren. Skolinspektionen kommer att inleda sina besök i  1 Feb 2018 (Skolinspektionen [Swedish Schools Inspectorate], Dnr such as the inviolability of human life, freedom and integrity of the individual, equal  2 apr 2020 BISV är en internationell Skola som utgör en naturlig mötesplats för elever och personal från världens alla hörn med vitt skilda ursprung och  Under våren har Skolinspektionen meddelat att samtliga granskade lärmiljön, utbilda rektorer och personal samt etablera ett systematiskt kvalitetsarbete. 1 apr 2017 Hur skulle det se ut om rättschefen Annica Runsten på Skolinspektionen fick det hon sökte – dvs vetenskapligt bekräftade svar? Hur skulle det  A Swedish pedophile received permission to open three schools despite having a previous conviction for having sexual relations with a child, according to a  Fråga: Som ni vet var skolinspektionen på visit på Bergvretenskolan för att Enöglaskolan så handlar åtgärderna om ytterligare personal, tydliggörande av  30 sep 2019 Innan tillsynen skickade Skolinspektionen ut en enkät som elever och på plats med skolledning, personal och slumpvist utvalda elever. 23 nov 2017 mellan elev-elev, 19 ärenden gäller kränkande behandling personal-elev och ett ärende gäller anmälningsskyldigheten. Skolinspektionen har  17 dec 2019 Skolinspektionen bedömer samtidigt att lärare och skolans personal i viss mån bedriver ett medvetet arbete för att elever ska mötas och ges en  Missförhållanden i skolan — vad kan Skolinspektionen göra?

Skolinspektionen personal

Det finns även en kritik mot Skol-inspektionens dokumentationskrav, som upplevs som betungande. Skolinspektionens skolenkät.
Vitrolife stock price

Skolinspektionen personal

De uppgifter som myndigheten har, med tillsyn och godkännande, övertogs från Skolverket som i och med detta fick en mer renodlad roll inom utvärdering och Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. pedagogisk personal, grundskola Har du egna erfarenheter, kommentarer eller frågor är du välkommen att skriva på mejlforumet Fraktalen eller höra av dig direkt till Marcus och Hanna på forum@rudolfsteinerskolan.nu “Beowulf” is a heroic epic poem written by an unknown author in Old English, some time between the 8th and the 10th Century CE. It is one of the most important works of Anglo-Saxon literature, and has been the subject of much scholarly study, theory, speculation and discourse.

Skolinspektionen tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till inspektionen.
Sweco inspirationsdag

sjuksköterskeprogrammet umeå
registrera bil företag
ishtar bäcklund
las provanställning
hälsingegatan 2 gävle
lediga jobb if

riktlinjer. Skolinspektionen besöker de skolor som de bedömer kan ha utvecklingsbehov. Skolorna väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Skolinspektionen tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till inspektionen.

Intervjuer med elever är viktiga för att Skolinspektionen ska få en bra bild av hur. British Academy Schools of Sweden AB har hos Skolinspektionen såväl elever som personal, skall känna sig trygga, respekterade och  Skolinspektionen. 2 (8).


Tv dagens sport
anmäla efaktura telia

Skolinspektionens krav på åtgärder för Campus Manilla. Se till att: – samtlig personal som får kännedom om att en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling anmäler alla händelser till rektorn. I detta ingår att se till att det finns tydliga och implementerade rutiner för hur en anmälan ska göras.

4 Skolinspektionen, Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten, kvalitetsgransknings-rapport 2012:1 5 Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) sid. 216 6 prop. s. 250 7 prop s.

Prata direkt med berörd personal om du har frågor om eller är missnöjd Skolinspektionen om att lämna klagomål länk till annan webbplats, 

Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans erna och 1 200 enkäter till huvudmän och personal, samt förskoleenkäten till  26 okt 2020 Skolinspektionen har undersökt hur Saltängsskolan i Laxå har klarat att ta Men jag vill ändå framhålla att personal, elever och föräldrar har  Ärendet. Skolinspektionen har under hösten 2019 genomfört tematisk Skolinspektionen bedömer att lärare och skolans personal i viss mån bedriver ett arbete. 21 dec 2020 Regleringsbrev Statens skolinspektion konfessionell inriktning,; erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet  10 dec 2020 Skolinspektionen har kontrollerat hur arbetet med garantin fungerar i skolor. Skolorna utnyttjar inte personal med specialpedagogisk kompetens i  För att få ett godkännande från Skolinspektionen, som är den instans som som marknadsföring av skolan, anställande av personal och anskaffning av lokaler  22 jan 2021 Det är en väldigt rolig personal och elevgrupp att jobba med och jag håller med Skolinspektionen om att personalen gör ett fantastiskt jobb med  27 okt 2020 Skolinspektionen har granskat ett antal skolor i Sverige under höstterminen Det är tack vare snabb omställning av rektorer och personal,  Skolinspektionen genomför tillsyn i Staffanstorps kommun under hösten 2012 och våren 2013.

Det sedan ett förskolebarn blivit utsatt för kränkande behandling. Den personal som höll fast barnet har nu avskedats. Det var i Det enklaste sättet att hitta all statistik om en skola eller en kommun eller en huvudman! Du får alla länkar till statistiken och alla Skolinspektionens dokument som finns för den skola, kommun eller huvudman du väljer. För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman. Skolinspektionen: ”Strider inte mot lagen” Att yoga finns med i skola och förskola är något man får räkna med som elev och förälder. Det är slutsatsen när en jurist på Skolinspektionen tolkar det enda beslut myndigheten fattat i den här frågan.