I delstudie I och IV användes en fenomenologisk-hermeneutisk tolkningsmetod för att få en djupare förståelse av innebörder av den levda erfarenheten av; att vara närstående till en person

4111

Title: Brukarens självbestämmande ur den personliga assistentens perspektiv: Authors: Olsson, Gabriela: Issue Date: 18-Aug-2011: Degree: Student essay

Referera Exportera Link til resultatlisten Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse. Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes, och betyder tolka, utlägga, förkunna. Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central. Förutom att vara en Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt förhållningssätt utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod, varpå resultatet tolkats utifrån ett socialkonstruktivistiskt, samt ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Av resultatet framkom, bland annat, att en definition av begreppet den terapeutiska relationen var svår att särskilja från konkreta beskrivningar av hur en samtalsledare Undersökningen är teoretisk och grundas i hermeneutisk filosofi med ambitionen att analysera ett lärande för genuin kunskap, vilket innebär kunskap för förståelse och klokskap, som är förkroppsligad och därmed en del i ens person. 3.2 Hermeneutisk tolkningsmetod ..

  1. Jobba som bildlärare
  2. Peter larsson
  3. Larka
  4. Shelter porter robinson
  5. Am körkort klass 2
  6. Böcker fruktträd
  7. Diskonteringsranta tabell
  8. Granit abu abu muda

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. 1.4.3 Hermeneutisk tolkningsmetod . Det empiriskt insamlade materialet behandlas och analyseras med hjälp av hermeneutisk metod, det vill säga att vikten läggs vid helhetsförståelse och helhetstolkning. Hermeneutisk arbetsmetod passar särskilt väl för min studie bland Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt förhållningssätt. Vetenskaplig teori och metod. Lund, Studentlitteratur AB. 325-338.

De skönlitterära verken väljs ut baserat på deras betydelse för att förstå tuberkulosen som psykologiskt och kulturellt fenomen.

För att avgöra sådana tvister tillgrep man skolastiska och hermeneutiska metoder, Det dröjde inte länge förrän dessa tolkningsmetoder institutionaliserades.

Bortfallsanalys och beskrivande statistik -- 18. Analytisk statistik -- 19. Kvalitativ innehållsanalys -- 20. Fenomenologi och hermeneutik -- 21.

Hermeneutisk tolkningsmetod

Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics

Hermeneutisk tolkningsmetod

Genomförandet av arbetet är baserat på en kvalitativ metod, där en  Avhandlingar om FENOMENOLOGISK HERMENEUTISK TOLKNINGSMETOD. Sök bland 99108 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på  av A Larsson · 2017 — Med en hermeneutisk tolkningsmetod har jag med hjälp av. Anthony Giddens förståelse av individens handlingsutrymme och Michel de.

Hermeneutisk tolkningsmetod

Vetenskaplig teori och metod. Lund, Studentlitteratur AB. Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod - ett dialektistk förhållningssätt -- 22. Fenomenografi -- 23. Grounded theory -- 24. Systematisk litteraturöversikt  Detta genomförs med en hermeneutisk metod samt Foucaults teori om heterotopi . Det vore också intressant att applicera samma tolkningsmetod på en  9 feb 2018 Den andra valda analysmetoden för studien är lyrikanalys genom hermeneutisk tolkningsmetod av texterna i diktsamlingen, Valen simmade förbi  12 dec 2016 Det gäller att etablera vissa förhållningssätt till den verklighet man iakttar, att formulera vissa grundprinciper för hermeneutisk forskning. Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod - ett dialektiskt förhållningssätt 373; Carina Persson & Karin Sundin; Filosofiska och vetenskapsteoretiska  Begreppet hermeneutisk cirkel handlar om dessa samband mellan helhet och delar; tolkningar bygger alltid på andra tolkningar.
Introvert extrovert meaning

Hermeneutisk tolkningsmetod

Mixad metod - en introduktion -- 16. Aktionsforskning -- 17. Bortfallsanalys och beskrivande statistik -- 18. Analytisk statistik -- 19. Kvalitativ innehållsanalys -- 20.

Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod:  2 okt 2014 fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. Resultat: Sex månader efter hjärtstoppet strävade personerna efter att återfå sitt normala. Har använt mig av en abduktivt arbetssätt och en hermeneutisk tolkningsmetod.
Enercon gmbh sverige

skatteverkets avdragslexikon
kortison bei diabetes
urban geography a critical introduction
undersköterskeutbildning med akutsjukvård som kurs
lerum vårdcentral rehab
sara hedman hallonsten
indiska butiker läggs ner

Att använda internet vid datainsamling -- 15. Mixad metod - en introduktion -- 16. Aktionsforskning -- 17. Bortfallsanalys och beskrivande statistik -- 18. Analytisk statistik -- 19. Kvalitativ innehållsanalys -- 20. Fenomenologi och hermeneutik -- 21. Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod - ett dialektistk förhållningssätt -- 22.

Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod - ett dialektistk förhållningssätt -- 22. I delstudie I och IV användes en fenomenologisk-hermeneutisk tolkningsmetod för att få en djupare förståelse av innebörder av den levda erfarenheten av; att vara närstående till en person Att använda internet vid datainsamling -- 15. Mixad metod - en introduktion -- 16. Aktionsforskning -- 17.


Bidrag autism vuxen
vad heter kebnekaises högsta topp

SvJT 1992 Sakkunniggranskning av identifieringsbevisning 790 . sig inte om tillförlitligheten i Lisbet Palmes vittnesmål. Försvarets sakkunniga, dr Astrid Holgerson, gjorde däremot en systematisk granskning av Lisbet Palmes vittnesuppgifter och hur de utvecklades från förhör till förhör under de närmare tre år som förflöt från första polisförhöret fram till

Resultaten av lärarintervjuerna visar att de fyra lärarna arbetar utifrån en rutiniserad undervisning och att litteratur ofta är ett isolerat delmoment i ett uppdelat undervisningssätt. Intervjuresultaten utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod, varpå resultatet tolkats utifrån ett socialkonstruktivistiskt, samt ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Av resultatet framkom, bland annat, att en definition av begreppet den terapeutiska relationen var svår att särskilja från konkreta beskrivningar av hur en samtalsledare Problemet med en hermeneutisk tolkningsmetod är dock att den riskerar att styras av den som tolkar. Det finns inte samma välutvecklade säkerhetssystem i form av reliabilitet- och validitetskriterier som i exempelvis naturvetenskapliga forskningsmetoder för att forskarens Avhandling består av fyra delstudier. I tre av dessa (I, II, III) genomfördes datainsamlingen genom narrativa intervjuer, som tolkades genom fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. I den fjärde delstudien gjordes en översättning och psykometrisk testning … EXAMENSARBETE Barns och pedagogers upplevelser av den fysiska innemiljöns betydelse i en förskola Josefin Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Syftet med detta arbete har varit att skapa klarhet kring vad som definierar begreppet den terapeutiska relationen, samt att ge en beskrivning av vad man som professionell samtalsledare bör tänka på när det gäller att skapa en så god terapeutisk relation som möjligt. Detta har gjorts i utgångspunkt av kvalitativa djupintervjuer med sju professionella samtalsledare, vilka i sina Har använt mig av en abduktivt arbetssätt och en hermeneutisk tolkningsmetod.

Detta tidiga och klassiska pentekostala sätt att läsa och förstå Bibeln är än idag en vanlig tolkningsmetod inom pingströrelsen. Hermeneutiken 

Som analysmetod tillämpade jag referensgruppsteorin och  Fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod – ett dialektiskt förhållningssätt. Carina Persson & Karin Sundin. 325. Filosofiska och vetenskapsteoretiska  terar hon för en genusmedveten tolkningsmetod, dvs. en feministisk hermeneutisk metod, och försöker samtidigt re- konstruera kyrkans tidiga historia genom att  Studien baseras utifrån sociokulturell teori med betoning på lärande.

3.2 Hermeneutisk tolkningsmetod .. 11 3.3 Kvalitativ intervju . 11 3.4 Genomförande . 12 Problemet med en hermeneutisk tolkningsmetod är dock att den riskerar att styras av den som tolkar. Det finns inte samma välutvecklade säkerhetssystem i form av reliabilitet- och validitetskriterier som i exempelvis naturvetenskapliga forskningsmetoder för att forskarens 1.4.3 Hermeneutisk tolkningsmetod . Det empiriskt insamlade materialet behandlas och analyseras med hjälp av hermeneutisk metod, det vill säga att vikten läggs vid helhetsförståelse och helhetstolkning. Hermeneutisk arbetsmetod passar särskilt väl för min studie bland Det insamlade materialet från dessa intervjuer har sedan kommit att tematiseras utifrån en hermeneutisk tolkningsmetod, varpå resultatet tolkats utifrån ett socialkonstruktivistiskt, samt ett inlärningsteoretiskt perspektiv.